Kuluttajaoikeusliikkeen vahvistaminen Matagalpan läänissä 2003–2004

Sijainti: Matagalpan kaupunki ja neljä alueen kylää (San Isidro, San Dionisio, La Dalia ja San Ramón)
Yhteistyökumppani: Movimiento Comunal de Matagalpa (MC)

Hankkeen tavoitteena oli Matagalpan alueen asukkaiden kuluttajatietoisuuden lisääminen ja ihmisten aktivointi ja järjestäytyminen toimimaan omien oikeuksiensa puolesta. Pidemmän aikavälin pyrkimyk-senä oli tasapainottaa ja oikeudenmukaistaa kuluttajien ja palveluntarjoajien sekä tuotteiden myyjien välisiä suhteita ja siten vaikuttaa köyhyyden vähenemiseen.

Hankkeessa järjestäytymistä edistettiin muodostamalla viisi toimikuntaa hankkeen yhteisöihin ja Ma-tagalpan kaupunginosiin sekä luotiin koko Matagalpan läänin alueella toimiva verkosto. Paikalliset toimikunnat edustivat yhteisöjään läänintason verkostossa. Toimikuntien ja verkostojen toiminnan tarkoituksena oli olla yhteisöjensä tai kaupunginosiensa äänenä ja ajaa kuluttajanoikeuksia. Hankkeen aikana järjestettiin useita paikallistason sekä läänitason tapaamisia, joissa koordinoitiin hankkeessa järjestettyä toimintaa, vaihdettiin kokemuksia ja annettiin koulutusta.

Hankkeessa yhteisöjen asukkaille ja etenkin toimikuntien jäsenille järjestettiin koulutusta kuluttajan-suojalaista ja peruspalveluihin liittyvästä lainsäädännöstä. Samalla tiedotettiin ajankohtaisista aiheista kuten vapaakauppasopimuksen ratifioinnista ja uudesta, silloin valmisteilla olleesta vesilaista, joka tulisi yksityistämään veden, sähkönjakeluun liittyvästä lainsäädännöstä sekä kunnan talousarvion te-kemisestä ja siihen vaikuttamisesta.

Toimikuntia ja verkostoa ohjattiin kampanjoimaan oikeuksiensa puolesta sekä vaatimaan oikeuksiaan peruspalveluja tuottavilta yrityksiltä. Hankkeessa toteutettiin kampanjoita muun muassa katuvalais-tuksen tukemisen puolesta, vedenjakelussa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi ja juomaveden jakelun parantamiseksi sekä julkisten kulkuneuvojen matkojen hinnankorotuksia vastaan. Hankkeessa osallistuttiin useisiin paikallisiin ja kansallisen tason mielenosoituksiin pääasiassa vesivarojen yksityis-tämistä vastaan.

Hankkeessa muodostettujen verkostojen lisäksi hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä muiden paikallis-järjestöjen kanssa, kuten Colectivo de Mujeres, el CENIDH, el Movimiento Social de Matagalpa, Estelí ja León, la UNEN ja la Asociación de Consumidores de Matagalpa. Lisäksi osallistuttiin El Salvadorissa heinäkuussa pidettyyn viidenteen Keski-Amerikan foorumiin, etenkin yksityistämistä koskevan lautakunnan kansallisen tason järjestelyihin. MC on Keski-Amerikan foorumin jäsen.

Hankkeessa toteutettiin näkyvää ja tuloksellista tiedotuskampanjaa radiossa ja lehtisillä. Tiedotteilla vastustettiin vapaakauppasopimuksen (TLC) allekirjoittamista ja vedenjakelun yksityistämistä. Me-dianäkyvyydellä saatiin myös vahvistettua MC:n asemaa sosiaalisia muutoksia vaativana ja ihmisoi-keuksia puolustavana järjestönä Matagalpassa.

Hankkeen ansiosta kansalaisten tietoisuutta heitä koskevista laeista ja niiden vaikutuksista saatiin lisättyä merkittävissä määrin. Verkostoon kuuluvien kuntalaisten tietoisuus aiheesta lisääntyi, mikä osaltaan on hyödyttänyt koko yhteisöä, kun koulutetut kuntalaiset ovat voineet vaatia oikeuksien toteutumista koko yhteisön puolesta. Hankkeessa mukana olevilla oli lähtökohtaisesti pääasiassa heikko koulutustaso sekä vähäinen kokemus politiikasta ja hallinnosta. Hankkeen päätyttyä vastuu-henkilöt jatkoivat edelleen tiedon levittämistä kunnissaan, jolloin välillisesti hankkeesta hyötyvien määrä oli huomattava. Ihmisille annettiin välineitä, joilla heidän ajateltiin jatkossa pystyvän tehok-kaammin peräämään oikeuksiaan oma-aloitteisesti. Lisaksi hankkeen puitteissa muodostettuja ver-kostoja on hyödynnetty MC:n myöhemmissä hankkeissa.

Kansalaiset saatiin hankkeen ansiosta aikaisempaa paremmin kampanjoimaan oikeuksiensa puolesta sekä esittämään peruspalveluita tarjoaville yrityksille vaatimuksia oikeuksiensa turvaamiseksi. Toi-minnan seurauksena sähköyhtiö avasi paikallistoimistot Matagalpassa ja Jinotegassa, mikä paransi kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön toimintaan sekä vaatia oikeuksiensa toteutumista.

Kommentointi on suljettu.